Kursowe szkolenia członków rad pedagogicznych

Tematyka kursowych szkoleń członków rad pedagogicznych

 Zgłoszenie na kursowe szkolenie rady pedagogicznej

Lp.

Tematyka

Liczba godzin

Prowadzący

1.        

Jak zamienić „muszę na chcę”, czyli o motywacji uczniów.

8

Artur Brzeziński

2.        

Praca zespołowa jako sposób na łatwiejsze osiąganie celów wychowawczych i edukacyjnych szkoły.

8

Artur Brzeziński

3.        

Jak przestać się denerwować, czyli o zarządzaniu emocjami?

8

Artur Brzeziński

4.        

Jak prowadzić rozmowy z rodzicami o trudnościach szkolnych/przedszkolnych ich dzieci?

8

Artur Brzeziński

5.        

Jak to jest być osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

5

Anna Florczak

6.        

Skuteczna komunikacja w pracy wychowawcy klasy.

10

Dorota Ksok-Borowska

7.      

Planowanie zajęć z wykorzystaniem narzędzi myślowych TOC i innych metod nauczania (nauczyciele przedmiotów zawodowych, kształcenia modułowego, podstaw przedsiębiorczości).

8

Ryszard Kuliński

8.      

Pomiar dydaktyczny i analiza wyników kształcenia w szkolnictwie zawodowym.

8

Ryszard Kuliński

9.      

Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi.

8

Grażyna Łaniewska

10.   

Budowanie strategii pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania  w środowisku szkolnym i rodzinnym.

8

Grażyna Łaniewska

11.   

Wykorzystanie kalkulatora EWD do analizy pracy szkoły.

4

Joanna Wasilewska

12.   

Konstruowania nauczycielskich narzędzi pomiaru dydaktycznego.

8

Joanna Wasilewska