Informacyjne szkolenia zespołów przedmiotowych/zadaniowych

Tematyka informacyjnych szkoleń członków szkolnych zespołów przedmiotowych/zadaniowych

 Zgłoszenie na informacyjne szkolenie zespołów przedmiotowych/zadaniowych

Lp.

Tematyka

Adresaci

Prowadzący

1.        

Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Zainteresowani nauczyciele

Zdzisław Babicz

Katarzyna Gagan

2.        

Nauczyciel polonista w zreformowanej szkole - wdrażanie i monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego.

Nauczyciele języka polskiego

Beata Borys

3.        

Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego.

Nauczyciele języka polskiego

Beata Borys

4.        

Jak twórczo omawiać lektury szkolne?

Nauczyciele języka polskiego

Beata Borys

5.        

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Nauczyciele języka polskiego

Beata Borys

6.        

Jak motywować ucznia uzdolnionego polonistycznie do samorozwoju?

Nauczyciele języka polskiego

Beata Borys

7.        

Kształtowanie wizerunku placówki, jako sposób na zwiększenie liczby jej uczniów.

Refleksyjni nauczyciele

Artur Brzeziński

8.        

Wizerunek nauczyciela, jako narzędzie oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych.

Refleksyjni nauczyciele

Artur Brzeziński

9.        

Praca zespołowa, jako sposób na łatwiejsze osiąganie celów wychowawczych i edukacyjnych szkoły.

Nauczyciele, dla których współpraca jest ważna

Artur Brzeziński

10.    

Jak przestać się denerwować pracą, czyli o zarządzaniu emocjami?

Refleksyjni nauczyciele

Artur Brzeziński

11.    

Jak zamienić „muszę na chcę”, czyli o motywacji uczniów?

Refleksyjni nauczyciele

Artur Brzeziński

12.    

Jak prowadzić rozmowy z rodzicami o trudnościach szkolnych/przedszkolnych ich dzieci?

Refleksyjni nauczyciele

Artur Brzeziński

13.    

Rozwijanie twórczych zainteresowań uczniów

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej/wychowania przedszkolnego

Małgorzata Dunaj-Baczewska

14.    

Jak udzielać wsparcia dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej?

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Anna Florczak

15.    

Sposoby komunikacji z uczniem z zaburzeniami mowy.

Nauczyciele szkół podstawowych

Anna Florczak

16.    

Nauczanie programowania w klasach I-III.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Gagan Zdzisław Babicz

17.    

Wizualne języki programowania.

Nauczyciele klas IV i inni zainteresowani nauczyciele

Katarzyna Gagan Zdzisław Babicz

18.    

Zadania nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w procesie kształcenia: praca z podstawą programową, ocenianie ucznia, dostosowanie wymagań, opracowanie programów.

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Anna Karpowicz

19.    

Obserwacja pedagogiczna sposobem diagnozy potencjału ucznia i jego zainteresowań.

Wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych

Dorota Ksok-Borowska

20.    

Diagnoza czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie  ucznia w szkole/placówce.

Wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych

Dorota Ksok-Borowska

21.    

Skuteczność działań wychowawczo-profilaktycznych, czyli co, w jaki celu i jak chcemy badać?

Zainteresowani nauczyciele

Dorota Ksok-Borowska

22.    

Zmiany w kształceniu zawodowym.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Ryszard Kuliński

23.    

Zintegrowany System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Ryszard Kuliński

24.    

Analiza zmian w podstawie programowej w nauczanych zawodach i ich realizacja

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Ryszard Kuliński

25.    

Dostosowanie dotychczasowego lub opracowanego przez ORE programów nauczania do zmian w PPKZ i potrzeb szkoły.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Ryszard Kuliński

26.    

Ilościowa i jakościowa analiza osiągnięć ucznia w kształceniu zawodowym.

Uwaga: Nauczyciele muszą posiadać wyniki sprawdzianów z wykorzystaniem pomiaru dydaktycznego.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Ryszard Kuliński

27.    

Metodyka kształcenia zawodowego (temat do uszczegółowienia przez zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych).

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Ryszard Kuliński

28.    

Problemy wychowawcze –  katalog konstruktywnych działań wychowawcy, nauczyciela.

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy

Grażyna Łaniewska

29.    

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży  (eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, itp.) -  zadania i obowiązki nauczyciela, wychowawcy.

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy

Grażyna Łaniewska

30.    

Mądrze i skutecznie – co należy uwzględnić przy opracowaniu i realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy

Grażyna Łaniewska

31.    

Co warto robić a czego nie robić, gdy uczeń zachowuje się niewłaściwe?

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy

Grażyna Łaniewska

32.    

Co robić i czego nie robić wobec agresywnych zachowań dziecka, ucznia?

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy

Grażyna Łaniewska

33.    

Tematyka dotycząca treści i realizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy

Grażyna Łaniewska

34.    

Trudne sytuacje w relacji z rodzicem ucznia/ów – o czym trzeba pamiętać, co robić?

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy

Grażyna Łaniewska

35.    

Tematyka z zakresu wychowania i profilaktyki, zaproponowana przez nauczycieli/wychowawców.

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy

Grażyna Łaniewska

36.    

Tworzenie strategii pracy w środowisku szkolnym  wobec ucznia z zaburzeniami zachowania w szkole.

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy

Grażyna Łaniewska

37.    

Co katecheta powinien wiedzieć o ocenie swojej pracy? (ocena merytoryczna, ocena dorobku zawodowego, ocena pracy).

Nauczyciele religii

Małgorzata Łazarska

38.    

Jak napisać prawidłowy konspekt katechezy?

Nauczyciele religii

Małgorzata Łazarska

39.    

Jak reagować na niewłaściwe zachowania uczniów? Techniki pomocne w utrzymaniu poprawnych relacji uczeń- katecheta.

Nauczyciele religii

Małgorzata Łazarska

40.    

Na co należy zwrócić uwagę przy realizacji Podstawy programowej  języka obcego nowożytnego nauczanego jako drugi  język w szkole podstawowej?

Nauczyciele drugiego  języka obcego

Krystyna Łuniewska

41.    

Audiobooki i ebooki w szkole (formaty, urządzenia do odczytu, upowszechnianie). Przegląd stron internetowych z darmową ofertą.

Nauczyciele humaniści

Olga Topolewska

42.    

Wykorzystanie programu GeoGebra na lekcjach matematyki.

Nauczyciele matematyki

Joanna Wasilewska

43.    

Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych.

Zainteresowani nauczyciele

Joanna Wasilewska

44.    

Strategie aktywnego nauczania w warsztacie nauczyciela matematyki.

Nauczyciele matematyki

Joanna Wasilewska