Informacyjne szkolenia członków rad pedagogicznych

Tematyka informacyjnych szkoleń członków rad pedagogicznych

 Zgłoszenie na informacyjne szkolenie rady pedagogicznej

Lp.

Tematyka

Prowadzący

1.        

Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Zdzisław Babicz

Katarzyna Gagan

2.        

Rzeczywistość rozszerzona – czym jest i jak wykorzystać w edukacji szkolnej?

Zdzisław Babicz

3.        

Wykorzystanie edukacji zdalnej do wspomagania dydaktyki stacjonarnej i zarzadzania szkołą.

Zdzisław Babicz

4.        

Zmień zasady – odwróć lekcję! – o pracy metodą odwróconej lekcji.

Beata Borys

5.        

Retoryka w ujęciu szkolnym – rozumienie pojęcia i użyteczność zastosowania.

Beata Borys

6.        

Kształtowanie wizerunku placówki, jako sposób na zwiększenie liczby jej uczniów.

Artur Brzeziński

7.        

Praca zespołowa, jako sposób na łatwiejsze osiąganie celów wychowawczych i edukacyjnych szkoły.

Artur Brzeziński

8.        

Jak przestać się denerwować, czyli o zarządzaniu emocjami.

Artur Brzeziński

9.        

Jak zamienić „muszę na chcę”, czyli o motywacji uczniów.

Artur Brzeziński

10.    

Neurodydaktyka, czyli co wynika z odkryć neurobiologii dla pracy nauczycieli i wychowawców.

Artur Brzeziński

11.    

„Edukacja skrojona na miarę” praca  z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.

Anna Florczak

12.    

Efektywna współpraca z rodzicami uczniów z niepełnosprawnością.

Anna Florczak

13.    

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak było i jak jest?

Anna Florczak

14.    

Jestem członkiem  rady pedagogicznej jakie mam prawa i obowiązki?

Krystyna Grabowska

15.    

Podstawy prawne organizacji loterii i zbiórek pieniężnych w szkole/placówce oświatowej.

Krystyna Grabowska

16.    

Wolontariat w szkole.

Krystyna Grabowska

17.    

Zasady pracy zespołowej  nauczycieli w oparciu o metodę „gromadzenia danych”.

Krystyna Grabowska

18.    

Indywidualizacja pracy z uczniem - dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia.  

Anna Karpowicz

19.    

Podstawowe funkcjonalności Podlaskiej Platformy Edukacyjnej i możliwości wykorzystania jej zasobów w pracy nauczyciela.

Magdalena Kraszewska

20.    

Narzędzia TIK w procesie nowoczesnej edukacji.

Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan

21.    

Edukacja w chmurze.

Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan

22.    

Wirtualna przemoc, realne ofiary. Jak zapobiegać i reagować na zagrożenia związane z cyberprzemocą?

Anna Krawczuk

23.    

Cyfrowa tożsamość – jak odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznościowych?

Anna Krawczuk

24.    

„Kopiuj – wklej” – prawne aspekty wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy nauczyciela.

Anna Krawczuk

25.    

Ocenianie kształtujące.

Anna Krawczuk

26.    

Prawa i wolności człowieka w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły/placówki.

Dorota Ksok-Borowska

27.    

Wspomaganie ucznia/dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji.

Dorota Ksok-Borowska

28.    

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce.

Dorota Ksok-Borowska

29.    

Nauczyciel wobec „trudnych” zachowań uczniów.

Dorota Ksok-Borowska

30.    

Praca zespołowa nauczycieli jako wymaganie stawiane szkole przez państwo.

Ryszard Kuliński

31.    

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

Ryszard Kuliński

32.    

Działania nauczyciela motywujące ucznia do uczenia się podejmowane na etapie planowania i realizacji zajęć.

Ryszard Kuliński

33.    

Psychologiczny i etyczny aspekt oceniania przedmiotowego.

Ryszard Kuliński

34.    

Niezbędnik nauczyciela w kontaktach z rodzicami.

Grażyna Łaniewska

35.    

Rola nauczyciela, szkoły w procesie rozwoju ucznia zdolnego. Co ważne jest przy diagnozowaniu i pracy z uczniem zdolnym.

Grażyna Łaniewska

36.    

Agresja, furia, szał ucznia/ów – co trzeba wiedzieć i jak postępować w tej sytuacji

Grażyna Łaniewska

37.    

Jak zrobić, by nie dać się zaprosić na ring, gdy uczeń prowokuje swoim zachowaniem. Metoda KK.

Grażyna Łaniewska

38.    

Zasady i etapy konstruowania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

Grażyna Łaniewska

39.    

Zadania i rola nauczyciela, szkoły w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej) od dorosłych.

Grażyna Łaniewska

40.    

Pułapki i błędy przy ocenianiu – aspekt psychologiczno-pedagogiczny.

Grażyna Łaniewska

41.    

Model nauczania i wychowania wspomagający osiągniecia  szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem – „Złota Piątka”

Grażyna Łaniewska

42.    

„Wychowanie do życia w rodzinie” jako ważny element wychowania i profilaktyki.

Grażyna Łaniewska

43.    

Pułapki i niebezpieczeństwa dla ucznia/wychowanka w wirtualnej przestrzeni.

Grażyna Łaniewska

44.    

Jak zapanować nad klasą? Małe techniki pomocne w utrzymaniu dyscypliny i uwagi na lekcji.

Małgorzata Łazarska

45.    

Współczesne oblicza książki.

Olga Topolewska

46.    

Zasady konstruowania nauczycielskich narzędzi pomiaru dydaktycznego.

Joanna Wasilewska

47.    

Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych.

Joanna Wasilewska

48.    

Wykorzystanie EWD do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Joanna Wasilewska

49.    

Ocenianie osiągnięć uczniów.

Joanna Wasilewska

50.    

Rozwijanie twórczych zainteresowań uczniów.

Małgorzata Dunaj-Baczewska