Ochrona danych osobowych

Informacja o pozyskiwanych i przetwarzanych danach osobowych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, adres 15-016 Białystok, ul, Złota 4,

Poniżej publikujemy listę z nazwami zbiorów danych, zakres danych osobowych i uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Użytkownicy biblioteki pedagogicznej
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, zakład pracy/uczelnia, adres zameldowania, poczta elektroniczna, przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych oraz do celów windykacji,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy, zawód/stanowisko, nauczany przedmiot, wykształcenie, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, e-mail, przetwarzane będą w celu realizacji kursu oraz wydania świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Uczestnicy form doskonalenia
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce pracy, zawód/stanowisko, nauczany przedmiot, numer telefon, e-mail, przetwarzane będą w celu dokumentowania uczestnictwa w danej formie doskonalenia i wydania zaświadczenia lub potwierdzenia,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Umowy cywilno-prawne z osobami niebędącymi pracownikami Centrum
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania lub pobytu, wynagrodzenie, numer konta bankowego, przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Uczestnicy przetargów
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, poczta elektroniczna, przetwarzane będą w celu realizacji procedury przetargowej,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Osoby skierowane do nieodpłatnych prac społecznych
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania przetwarzane będą w celu wykonania prac społecznych,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Kandydaci do pracy w Centrum
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowiska pracy,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Dane osób wyrażających zgodę na publikację/wykorzystanie wizerunku
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL będą niezbędne do wyrażenia zgody na publikację/wykorzystanie wizerunku na stronach WWW Centrum,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Uczestnicy konkursów edukacyjnych
1) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce pracy, typ szkoły i etap edukacyjny przetwarzane będą w celu realizacji konkursu edukacyjnego,
2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) podanie danych osobowych jest obowiązkowe.