Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Naszym obowiązkiem jest zagwarantowanie Państwu wszelkich praw wynikających z nowych regulacji. Priorytetem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku jest ochrona Państwa danych i bezpieczne ich przetwarzanie. Prosimy o zapoznanie się
z poniższą Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych klientów Centrum.

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z siedzibą: ul. Złota 4 15-016 Białystok.

2.        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 85 732 98 67, iod@cen.bialystok.pl.

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru, organizacji i realizacji szkolenia, wydania potwierdzenia ukończenia danej formy, oraz prowadzenia i archiwizacji dokumentacji szkoleniowej.  

4.        Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.        Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych w tym zbiorze.

6.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami szczególnymi.

7.        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8.        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne.