O nas

             

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku to wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, prowadzona przez Samorząd Woj. Podlaskiego, której celem jest:

 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą
 • organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli
 • prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej
 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów dla potrzeb kształcących i doskonalących się nauczycieli, studentów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
 • wspieranie działań na rzecz edukacji
 • podejmowanie działań wpływających na podnoszenie jakości pracy
 • współpraca z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym
 • współpraca z instytucjami w tworzeniu współczesnego oblicza polskiej szkoły

Centrum Edukacji Nauczycieli posiada akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty NP. Decyzja Nr NP - 4431/11/05.

Legitymuje się tytułem Regionalnego Centrum Innowacji Microsoftu - co potwierdza wysoki poziom szkoleń i innych usług z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, realizowanych przez CEN Białystok.

Placówka dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną, bogatym wyposażeniem audiowizualnym oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturą informatyczną. Zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.

Działania edukacyjne w zakresie doskonalenia nauczycieli zgodne są kierunkami polityki oświatowej państwa.

Oferta doskonalenia CEN to:

 • Wspomaganie szkół i placówek oświatowych oraz wsparcie indywidualnego rozwoju zawodowego nauczycieli

która obejmuje

 1. Ofertę edukacyjną adresowaną do szkół i placówek oświatowych

 realizowaną poprzez:

 • diagnozowanie potrzeb szkoły/placówki oświatowej,
 • informacyjne i kursowe szkolenia członków rad pedagogicznych,
 • szkolenia zespołów przedmiotowych/zadaniowych,

2. Ofertę edukacyjną adresowaną do nauczycielim i oświatowej kadry kierowniczej

realizowaną poprzez:

 • kursy doskonalace
 • ofertę warsztatową
 • sieci współpracy i samodokształcania,
 • konferencje, seminaria,
 • konsultacje indywidualne,
 • kursy kwalifikacyjne,
 • kursy nadajace uprawnienia.

Placówka posiada platformę edukacji zdalnej Moodle. Przygotowuje nauczycieli do wspierania zajęć stacjonarnych e-learningiem.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku realizuje również:

 • granty Podlaskiego Kuratora Oświaty,
 • projekty finansowane ze środków UE.

Z różnorodnych form doskonalenia organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku korzysta rocznie śr. około ok 13 000 nauczycieli. Kursy i szkolenia prowadzone przez CEN są wysoko oceniane przez uczestników.

CEN posiada własne domeny internetowe - białystok.edu.pl oraz cen.bialystok.pl, w których funkcjonują witryny - oficjalna CEN oraz witryny realizujące edukację w trybie e-learningu.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydaje:

 • "Informator",
 • "Warsztatową ofertę konsultanta"

Baza i wyposażenie dydaktyczne CEN

 • sale dydaktyczne wyposażone w stanowiska prezentacyjne - komputer/laptop, wideoprojektor
 • możliwość wykorzystania sprzętu typu: komputery przenośne, cyfrowa kamera wideo, cyfrowy aparat fotograficzny, telewizor, magnetowid, drukarka laserowa, skaner itp.
 • sala konferencyjna pozwala na przeprowadzenie zajęć dla ponad 100 osób -wyposażona w stanowisko prezentacyjne oraz system nagłośnienia
 • 17-stanowiskową komputerową pracownię stacjonarną
 • 11-stanowiskową komputerową pracownię mobilną
 • Komputery wyposażone w słuchawki, mikrofony i kamery wideo, z dostępem do Internetu. Licencjonowane oprogramowanie narzędziowe, biurowe jak również multimedialne programy dydaktyczne
 • 4 tablice interaktywne
 • w budynku CEN zapewniony bezprzewodowy dostęp do Internetu

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zapewnia nauczycielom oraz pracownikom oświaty szeroki dostęp do literatury z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, opieki i pomocy społecznej, historii i literatury dotyczącej naszego regionu.

Nauczyciele mogą korzystać:

 • ze zbiorów czytelni
 • ze zbiorów wypożyczalni
 • ze zbiorów specjalnych (kasety i płyty audio i wideo oraz komputerowe programy multimedialne),
 • z porad informacyjno-bibliograficznych.

W wydziale wypożyczalni interesanci mogą skorzystać z kartoteki elektronicznej w systemie PROLIB.