O nas

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku to wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, prowadzona przez Samorząd Woj. Podlaskiego, której celem jest:

   • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
   • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą
   • organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli
   • prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej
   • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów dla potrzeb kształcących i doskonalących się nauczycieli, studentów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
   • wspieranie działań na rzecz edukacji
   • podejmowanie działań wpływających na podnoszenie jakości pracy
   • współpraca z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym
   • współpraca z instytucjami w tworzeniu współczesnego oblicza polskiej szkoły

Centrum Edukacji Nauczycieli posiada akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty NP. Decyzja Nr NP - 4431/11/05.

Legitymuje się tytułem Regionalnego Centrum Innowacji Microsoftu - co potwierdza wysoki poziom szkoleń i innych usług z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, realizowanych przez CEN Białystok.

Placówka dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną, bogatym wyposażeniem audiowizualnym oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturą informatyczną. Zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.

Działania edukacyjne w zakresie doskonalenia nauczycieli zgodne są kierunkami polityki oświatowej państwa.

Oferta doskonalenia CEN to:

   • Wspomaganie szkół i placówek oświatowych oraz wsparcie indywidualnego rozwoju zawodowego nauczycieli która obejmuje
     1. Ofertę edukacyjną adresowaną do szkół i placówek oświatowych realizowaną poprzez:
      • diagnozowanie potrzeb szkoły/placówki oświatowej,
      • informacyjne i kursowe szkolenia członków rad pedagogicznych,
      • szkolenia zespołów przedmiotowych/zadaniowych,
     2. Ofertę edukacyjną adresowaną do nauczycieli i oświatowej kadry kierowniczej realizowaną poprzez:
      • kursy doskonalace
      • ofertę warsztatową
      • sieci współpracy i samodokształcania,
      • konferencje, seminaria,
      • konsultacje indywidualne,
      • kursy kwalifikacyjne,
      • kursy nadajace uprawnienia.

Placówka posiada platformę edukacji zdalnej Moodle. Przygotowuje nauczycieli do wspierania zajęć stacjonarnych e-learningiem.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku realizuje również:

   • granty Podlaskiego Kuratora Oświaty,
   • projekty finansowane ze środków UE.

Z różnorodnych form doskonalenia organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku korzysta rocznie śr. około ok 13 000 nauczycieli. Kursy i szkolenia prowadzone przez CEN są wysoko oceniane przez uczestników.

CEN posiada własne domeny internetowe - białystok.edu.pl oraz cen.bialystok.pl, w których funkcjonują witryny - oficjalna CEN oraz witryny realizujące edukację w trybie e-learningu.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydaje:

   • "Informator",
   • "Warsztatową ofertę konsultanta"

Baza i wyposażenie dydaktyczne CEN

   • sale dydaktyczne wyposażone w stanowiska prezentacyjne - komputer/laptop, wideoprojektor
   • możliwość wykorzystania sprzętu typu: komputery przenośne, cyfrowa kamera wideo, cyfrowy aparat fotograficzny, telewizor, magnetowid, drukarka laserowa, skaner itp.
   • sala konferencyjna pozwala na przeprowadzenie zajęć dla ponad 100 osób -wyposażona w stanowisko prezentacyjne oraz system nagłośnienia
   • 17-stanowiskową komputerową pracownię stacjonarną
   • 11-stanowiskową komputerową pracownię mobilną
   • Komputery wyposażone w słuchawki, mikrofony i kamery wideo, z dostępem do Internetu. Licencjonowane oprogramowanie narzędziowe, biurowe jak również multimedialne programy dydaktyczne
   • 4 tablice interaktywne
   • w budynku CEN zapewniony bezprzewodowy dostęp do Internetu

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zapewnia nauczycielom oraz pracownikom oświaty szeroki dostęp do literatury z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, opieki i pomocy społecznej, historii i literatury dotyczącej naszego regionu.

Nauczyciele mogą korzystać:

   • ze zbiorów czytelni
   • ze zbiorów wypożyczalni
   • ze zbiorów specjalnych (kasety i płyty audio i wideo oraz komputerowe programy multimedialne),
   • z porad informacyjno-bibliograficznych.

W wydziale wypożyczalni interesanci mogą skorzystać z kartoteki elektronicznej w systemie PROLIB.