Oferta pracy na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. edukacji historycznej i obywatelskiej

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
poszukuje kreatywnych i twórczych osób
na stanowisko
nauczyciela konsultanta ds. edukacji historycznej i obywatelskiej
w wymiarze ½ etatu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauczanego przedmiotu z przygotowaniem pedagogicznym,
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • co najmniej dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej,
 • spełnia kryteria o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • mile widziane przygotowanie do pracy z dorosłymi

Obowiązki:

 • organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół, przedszkoli i placówek w zakresie diagnozy potrzeb i ustalenia sposobów realizacji z nich wynikających,
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji historycznej i obywatelskiej, w tym upowszechnianie przykładów dobrych praktyk,
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji w celu rozszerzenia oferty doskonalenia nauczycieli.

 

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku , ul. Złota 4 oferty, zawierającej:

 • CV ,
 • krótki opis doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w związku przeprowadzanym naborem do pracy. Przyjmuję do wiadomości, że podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda oraz, że mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych.

do dnia 14 sierpnia 2018 roku.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria zostaną zaproszone na rozmowę z dyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z siedzibą: ul. Złota 4 15-016 Białystok.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 85 732 98 67, iod@cen.bialystok.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie odbiorcom upoważnionym do przetwarzania danych w tym zbiorze.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres procesu rekrutacyjnego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.