Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii szkół podstawowych

Podczas spotkań uczestnicy będą mogli:

- wzbogacić wiedzę i umiejętności w zakresie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach i szkołach,

- zapoznać się z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

- otrzymać wsparcie poprzez doskonalenie kompetencji niezbędnych w pracy
z uczniem o indywidualnych potrzebach i możliwościach psychorozwojowych
i edukacyjnych,

-  wspólnie rozwiązywać problemy, dzielić się doświadczeniem,

- tworzyć nowe rozwiązania dotyczące dostosowania wymagań
  edukacyjnych na lekcjach religii do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych ucznia.

Koordynator: 
Małgorzata Łazarska, Barbara Uścinowicz