Sieć nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2017 / 2018

Sieć skupia nauczycieli bibliotekarzy z Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego.

Jesienią i wiosną odbywają się spotkania w szkołach, podczas których omawiane są aktualne zagadnienia z bibliotekarstwa, prawa oświatowego, zmian w edukacji. Gospodarze spotkań prezentują swój warsztat pracy.

Od roku 2015 funkcjonuje e-platforma SNB na której moderatorzy sieci zamieszczają w układzie chronologicznym najważniejsze wydarzenia związane z kalendarium bibliotecznego roku szkolnego. Wszyscy uczestnicy mają możliwość rozwiązywania bieżących problemów i wymiany doświadczeń poprzez forum dyskusyjne i wewnętrzną pocztę. Platforma jest pomocna przy tworzeniu bazy materiałów edukacyjnych oraz redagowaniu serwisu elektronicznego „BIBservis Bibliotek Szkolnych Podlasia”.

Praca sieci jest podsumowywana podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy w czerwcu, na zakończenie roku szkolnego.

Koordynator: 
Olga Topolewska, Magdalena Kraszewska