Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku poszukuje kreatywne i twórcze osoby na stanowisko nauczyciela konsultanta

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
poszukuje kreatywne i twórcze osoby na stanowisko nauczyciela konsultanta w obszarach:

-        Edukacja wczesnoszkolna – 1/2 etatu nauczyciela konsultanta

-        Wychowanie przedszkolne – 1/2 etatu nauczyciela konsultanta

Wymagania:

-        wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauczanego przedmiotu z przygotowaniem pedagogicznym,

-        stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

-        co najmniej dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej,

-        spełnia kryteria o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

-        mile widziane przygotowanie do pracy z dorosłymi

Obowiązki:

-        organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania przedszkolnego,

-        organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół, przedszkoli i placówek w zakresie diagnozy potrzeb i ustalenia sposobów realizacji z nich wynikających,

-        organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania przedszkolnego, w tym upowszechnianie przykładów dobrych praktyk,

-        współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji w celu rozszerzenia oferty doskonalenia nauczycieli.

 

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku , ul. Złota 4 oferty, zawierającej CV oraz krótki opis doświadczenia zawodowego i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922), do dnia 14 sierpnia 2017 roku.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria zostaną zaproszone na rozmowę z dyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.