KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ - NOWA EDYCJA OD PAŹDZIERNIKA 2017R.

KURSU KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA  OŚWIATĄ 

Planowane rozpoczęcie – październik 2017r., zakończenie – czerwiec  2018r.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową.

Kurs będzie realizowany zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej zatwierdzonym w dniu 10.11.2015r. (na podstawie §18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli tj. Dz.U. z 2014, poz.1041, z późn.zm.).

 Obszary tematyczne kursu:

  1. przywództwo edukacyjne w szkole;

  2. przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;

  3. polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;

  4. zarządzanie zasobami ludzkimi;

  5. zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym
    i finansowym;

  6. zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

 Uczestnicy kursu: wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

 Czas realizacji: zgodnie z  programem MEN, kurs trwa 9 miesięcy – 216 godzin.

 Koszt kursu:  wynosi 1300 zł (możliwość wpłaty w ratach).

 Zajęcia będą odbywać się w systemie sobotnio-niedzielnym
w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ul. Złota 4.

 Szczegółowe informacje: tel. 85 73 28 031, cen@cen.bialystok.pl

 Zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załączniki: