Informator CEN na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo!

Informator na rok szkolny 2016/2017 zawiera ofertę związaną z szeroko rozumianym doskonaleniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty w województwie podlaskim.

Zawarte w Informatorze propozycje uwzględniają kierunki polityki oświatowej określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zadania wojewódzkich placówek doskonalenia w obszarze kompleksowego wsparcia szkół i placówek oświatowych.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Kompetentna kadra pracowników placówki – eksperci, edukatorzy, trenerzy oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z różnych dziedzin zapewniają jakość oferowanych form szkoleniowych i innych, a akredytacja Podlaskiego Kuratora Oświaty potwierdza wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny oferty.

Proponujemy m.in. następujące formy doskonalenia i współpracy:

  • kompleksowe wsparcie szkół i placówek,
  • informacyjne i kursowe szkolenia członków rad pedagogicznych,
  • szkolenia członków zespołów przedmiotowych,
  • kursy doskonalące i kwalifikacyjne,
  • konferencje i seminaria,
  • zajęcia warsztatowe,
  • sieci współpracy i wsparcia,
  • konsultacje indywidualne.

Oferta skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za oświatę. Zaproponowane formy to okazja do współdziałania na rzecz uczenia się przez całe życie dla sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy.

Działania oferowane przez Ośrodek Doskonalenia w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wspiera Biblioteka Pedagogiczna CEN poprzez udostępnianie księgozbioru, czasopism, zbiorów audiowizualnych, różne formy upowszechniania czytelnictwa  oraz pomoc merytoryczną oferowaną nauczycielom bibliotekarzom szkolnym.

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą edukacyjną i do uczestnictwa w wybranych przez Państwa formach doskonalenia i współpracy.

Życzę, by nowy rok szkolny był czasem aktywnej twórczości, rozwoju własnego i uczniów, oraz spokojnej, satysfakcjonującej pracy.  

Dyrektor
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku