Informacja o nieorganizowaniu kursów pedagogicznych dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących przez placówki doskonalenia nauczycieli

Cele: 
Nie określone
Adresaci: 
Nie określeni
Liczba godzin: 
Nie okreslona
Termin realizacji/składania zgłoszeń: 
Nie określony
Cena: 
Nie okreslona
Uwagi: 
Centrum Edukacji Nauczycieli i inne placówki doskonalenia nauczycieli od 1.I.2015r nie organizują naboru na powyższe kursy. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem uprawnienia pedagogiczne można uzyskać tylko w formie studiów podyplomowych. Centrum Edukacji Nauczycieli może organizować kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.