Sieć współpracy i samokształcenia wizytatorów nauki religii

"Sieć współpracy i samokształcenia wizytatorów nauki religii" skupia osoby upoważnione do sprawowania nadzoru katechetycznego w Archidiecezji Białostockiej. Praca w tym zespole ma pomóc w dobrym pełnieniu powierzonych obowiązków oraz zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie nauczania religii na terenie szkół.

Cele funkcjonowania Sieci współpracy i samokształcenia wizytatorów nauki religii:

- współpraca osób upoważnionych do wizytowania szkolnego  nauczania religii,

- wspieranie wizytatorów poprzez doskonalenie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji wizytatora nauki religii,

- wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie nadzoru pedagogicznego  i katechetycznego,

- wspólne rozwiazywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami ,

- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkolnego nauczania religii   i  katechezy parafialnej.

Koordynator: 
Małgorzata Łazarska